جواب بازی جدولانه (2) 604

ساخت وبلاگ
چکیده : آب بینی:فینآتش عرب:ناراتشگیره:خفآسمان:سماآقای اسپانیایی:دناثر بالزاک:سزار بیروتواثر چربی:لکاز عناصر ... با عنوان : جواب بازی جدولانه (2) 604 بخوانید :

آب بینی:فین

آتش عرب:نار

اتشگیره:خف

آسمان:سما

آقای اسپانیایی:دن

اثر بالزاک:سزار بیروتو

اثر چربی:لک

از عناصر اربعه:باد

از محله های تهران:ونک

از کار بد ننگ ندارد:بی عار  

امتیازات:مزایا

انبوه خلق:توده

انگبین:عسل

بازیگر فیلم"گاو":عزت الله انتظامی

بالا امدن آب دریا:مد

بدون اندیشه سخن گفتن:بدیهه

بدین معنی:یعنی

برنا:جوان

بستر:بالین

بسیار و بیش از اندازه:بسی

به آرامی:یواشکی

به اندازه بودن:کفایت کردن

به بند کشیدن:اسر

به دست اوردن:کسب

بی سواد:امی

بیننده:نظاره

پرهیزکاری:زهد

پروردن:تربیت

پیر و سالخورده:مسن

تاب و توان:نا

ترساندن:ارعاب

تعجب خانمانه:وا

تمام:همه

توجه:التفات

چنگ زدن:تمسک

چهره:سیما

حیران و مبهوت:هاج

خدای درویش:هو

خصومت:عداوت

در میان و در بین:فیما بین

درون دهان:بچ

دستبند:یاره

دوستان:یاران

روبرو:رویاروی

روح:روان

روحانی زرتشتی:مغ

رویکرد:رهیافت

زبان عمده خاورمیانه:عربی

زندان:هلفدونی

زیور و زینت:پیرایه

سپیدار:پد

ستون بدن:پا

سردرد:سرسام

سند:مدرک

سیر گردانیدن:اشباع

شرکت سیب گاز زده:اپل

شهر تهران:ورامین

شهر فارس:بوانات

شهر مازندران:نکا

شوخی احمقانه:خرکی

شکل و صورت:هییت

شیره درخت بلوط:مازو

صمغ ساقه گون:کتیرا

عدد فوتبالی: اا

علائم نوشتاری زبان:الفبا

عهد:زمانه

عید ویتنامی ها:تت

غربال:الک

غرور و تکبر:فیس

غول:هیولا

فرو خورنده خشم:کاظم

فریاد:غریو

قدرت و نیروی مقاومت:تاب و توان

قطعه ای نازک از گوشت گاو:بیفتک

قهوه خانه اداره می کند:قهوه چی

قوت لایموت:نان

قوم ایرانی:پارس

گل سرخ:رز

گمان بردن:ظن

گوارش:هضم

گودال:آبکند

ماهی کنسروی:تن

مایع خوشوب کننده:ادکلن

مخالف:ضد

مطابقت داشتن:برابری کردن

مظهر لاغری:نی

نادان:کانا

نام کلی املاح اسید نیتریک:نیترات

نسل پنجم:ندیده

نظرات انتخاباتی:آرا

نمایش تلویزیونی:شو

نه مایع و نه جامد:ویولو

نوعی موشک انداز کوچک:آرپیجی

کارگردان "منتهن":وودی آلن

کناره و حاشیه:دامنه

کنف کردن کسی:ضایع کردن

کوفتن:زدن

یکی پس از دیگری:یکی یکی

جدولانه,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 3 آبان 1396 ساعت: 21:52